Контакт

Винарска визба „Тиквеш“ А.Д. Кавадарци

Скопје
ул. Димче Беловски бр.2, 1000 Скопје,
Р. Северна Македонија
тел: + 389 2 3181 700
факс:+ 389 2 3181 735
е-пошта: contact@tikves.com.mk

КАВАДАРЦИ
ул. „8-ми Септември“ бр. 5, 1430 Kавадарци,
Р. Северна Македонија
тeл: + 389 43 447 500
факс: + 389 43 415 451
е-пошта: vvtikves@tikves.com.mk

M-6 Тиквеш Д.О.О.

БЕЛГРАД
Булевар војводе Путника 5,
Белград – Савски венац,
11000 Белград, Република Србија
тел: + 381 11 41 451 00
е-пошта: m6tikves.beograd@tikves.com.mk

Винарска визба „Тиквеш“

0